Przyspiesz komputer i smartfon

5,0 (1)
Kup teraz
Sortuj
Oferty lokalne

Opis produktu

Nasz kom­pu­ter czy smart­fon spo­wol­nił i pra­ca sta­ła się nie­wy­god­na? W tej książ­ce znaj­dzie­my po­ra­dy, jak to zmie­nić – od naj­prost­szych do ta­kich prze­zna­czo­nych dla bar­dziej za­awan­so­wa­nych użyt­kow­ni­ków. Do­wie­my się, jak te­sto­wać i ana­li­zo­wać pra­cę sys­te­mu i pod­ze­spo­łów oraz jak pre­cy­zyj­nie przy­spie­szyć dzia­ła­nie kom­pu­te­ra tam, gdzie jest to moż­li­we. Nau­czy­my się mię­dzy in­ny­mi, jak: opty­ma­li­zo­wać i de­frag­men­to­wać dysk,. prze­pro­wa­dzić mi­gra­cję na SSD,. stwo­rzyć ma­cierz RAID, by uzy­skać więk­szą wy­daj­ność pra­cy,...
Zobacz więcej

Opis produktu

Przyspiesz komputer i smartfon Opinie

Chcę napisać opinię
Reklama