F&F Przekaźnik Sterowania Gsm Simply Max P02

4,5 (1)
509,22
Darmowa wysyłka
Kup teraz
Sortuj
Oferty lokalne

Opis produktu

SIMply MAX P02Indeks do zamó­wień: SIMply MAX P02Ste­ro­wa­nie bramą (CLIP). Prze­kaź­nik MAX P02 z wbu­do­wa­nym komu­ni­ka­to­rem GSM służy do zdal­nego otwie­ra­nia auto­ma­tycz­nych bram wjaz­do­wych, gara­żo­wych, szla­ba­nów i fur­tek za pomocą tele­fonu komór­ko­wego.Znaj­duje zasto­so­wa­nie w przy­padku obiek­tów z chro­nio­nym dostę­pem i dużej liczby użyt­kow­ni­ków z upraw­nie­niami do wej­ścia, np. osie­dla, garaże, par­kingi publiczne i fir­mowe, itp. Eli­mi­nuje tra­dy­cyjne ste­ro­wa­nie z pilo­tów radio­wych i koszty zwią­zane z ich zaku­pem dla dużej ilo­ści...
Zobacz więcej
NAJLEPSZE OFERTY WYBRANE PRZEZ CENEO
Reklama